דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

תפילה רצופה בכל יום מ42 מימי השובבי"ם בכל המקומות הקדושים

תקראו פעמיים את הציטוט המופלא שאמר המגיד הק' ממעזריטש זיע"א: 
"כל דבר רוחני או גשמי יקל עליך להשיג דווקא בימי השובבי"ם". 

האור של ימי  שובבי"ם רק הולך וגדל משנה לשנה, כי אור שובבי"ם, כך מסבירים  הספרים הקדושים, זה ניצוץ מאורו של משיח, וככל שמתקרבת שנת הגאולה ימי שובבי"ם מסוגלים יותר. 
כלומר: השנה הזו שנת תשע"ח מסוגלת לנס כמו שלא היתה עוד בבריאה מאז ומעולם. השנה הזו אפשר לזכות למה שאף יהודי לא יכול היה להשיג בשנים קודמות. 
כי כך גילו לנו קדושי עליון, וזה לשונם: "ימי השובבי"ם חשובים כעשרת ימי תשובה, זהו זמן שתפילותיהם של ישראל מתקבלות כמו בעשרת ימי תשובה". (תפארת אהרון) 
"זהו הכח של ימי השובבי"ם, כשיהודי צועק להשי"ת ומתאנח – אזי זוכה שיתקבלו תפילותיו תכף ומיד!"  - אמרו שרפי מעלה.
בתרומה לקופת העיר אפשר לפדות את תענית שובבי"ם בצדקה.  זו תהיה השותפות שלך עם שובבי"ם. לרעיון הזה יש סימוכין רבים.  כמו שמופיע כבר בראשונים אצל המהר"ם מרוטנבורג, בעל "תרומת הדשן",  והרמ"א. כולם כותבים רעיון זהה: "כיום פודים את התענית בצדקה". 
יש מי שמתפלל יותר, יש מי שלומד יותר ויש מי שצם  - הצד השווה הוא שכולם עשו משהו יותר מן הרגיל.
ויש מי שזוכה לקיים "בכל מאודך" ולתת ממונו לצדקה, ולהאכיל אלפי אלפי עניים בעם ישראל. זו ההשתדלות שלו, זה מה שהוא עושה יותר מן הרגיל. מקיים בהידור את מה שנאמר "וחטאך בצדקה פרוק". 
כך אתה זוכה שהברכות של שובבי"ם יחולו גם עליך. שובבי"ם זה הדרך שלך לצאת מעבדות לחרות, מיגון לשמחה. כשכל החיים תלויים מנגד – שווה לנסות. 

שלושה סדרי תפילה בכל השערים 

לתפילה בכל יום מימי השובבי"ם בכותל המערבי, בקבר רחל, במערת המכפלה, ובציון הרשבי במירון, לחץ כאן >>> 

1. קופת העיר תשלח בס"ד בעת ובעונה אחת ארבעה שליחים שונים אל כל ארבעת המקומות הקדושים בארץ הקודש, לתפילה יומיומית רצופה בכל השבועות של שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, בכותל המערבי, בציון הרשב"י במירון, בקבר רחל וובמערת המכפלה. 
לא מדובר ביום, וגם לא בשבועיים, אלא בארבעים ושניים ימים- כמנין השבועות של שובבי"ם. ובכל יום ויום מארבעים ושניים הימים הללו ילכו יום יום ארבעה שליחים שונים לארבעת המקומות המקודשים ויזכירו יום יום את השם שלך, ואת הבקשה הפרטית שלך - כל יום במשך כל ארבעים ושניים ימי שובבי"ם שעליהם נאמר "מסוגלים לישועות מעל לדרך הטבע". גם מהכותל, גם ממערת המכפלה, גם מקבר רחל, גם מציון הרשב"י, גם מעמוקה, וגם אצל השל"ה הקדוש. 

לתפילה בכל ליל שישי מימי השובבי"ם בכותל המערבי, בקבר רחל, בציון הרשב"י במירון, במערת המכפלה, בעמוקה, ובקבר השל"ה, לחץ כאן >>>

2. ע"פ דברי הספרים הק' שכתבו: “ונהגו לגמור ספר התהילים באשמורת דיום שישי בפרשיות השובבי״ם״ - תשלח קופת העיר ששה שליחים מיוחדים כל יום שישי מימי השובבי"ם: לכותל המערבי, למערת המכפלה, לקבר רחל, לציון הרשב"י, לעמוקה ולציון השל"ה הק', שם יזכירו השליחים בכל יום שישי, עת רצון, כל שם ושם בפרטות.

 לתפילה בכל יום שישי מימי השובבי"ם בציונים הק' בב"ב: מרן בעל החזו"א, מרן בעל הקה"י, מרן בעל ה"אבי עזרי", מרן הגרמ"י ליפקוביץ, כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ', מרן הגר"ש וואזנר, ומרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. לחץ כאן >>> 

3. במקביל, תשלח קופת העיר, בכל ליל שישי , אחר חצות הלילה, שליח מיוחד שיעתיר בכל הציונים הק' של רבותינו זי"ע הטמונים בבני ברק: מרן בעל החזו"א, מרן בעל הקה"י, מרן בעל ה"אבי עזרי", מרן הגרמ"י ליפקוביץ, כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ', מרן הגר"ש וואזנר, ומרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. 
שליחי קופת העיר יזכירו בכל שבעת הציונים של שבעת הרועים הק' , שהיו בחיי חיותם רועי ישראל, כל שם ושם עם בקשתו בפרטות, להוושע בפקודת ישועה ורחמים.

גם אתה תשב באותם רגעים בבית שלך, וליבך יהיה מכוון מעלה, ואתה תדע שברגעים האלו ממש מתפללים בשבילך, ומתחננים לעזרתך, ושוטחים בקשתך לפני מלך העולם.
והתפילה הגדולה הזו, שתבקע כל הרבה פעמים מכל המקומות תעלה מעלה, כל המחסומים ימסו מפניה. ברגעים הנעלים האלה, הטבע ישתדד, ותראה ישועה פלאית של שובבי"ם. ישועה מעל לדרך הטבע.